Поверителност и защита на лични данни

Защо ни е необходим този документ?

Независимо от това в какви отношения се намираме с Вас, ние отчитаме и уважаваме неприкосновеността на Вашата личност. Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на личните и данни е важен приоритет за нас. Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки тяхната поверителност и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
            В следващите страници от нашата Политика за поверителност и защита на личните данни (Политиката) целим да Ви представим “Джи Хъб” ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, да Ви предоставим данни за контакт с нас. С настоящата Политика Ви информираме за категориите лични данни, за целите и за правното основание за обработване, за какъв срок съхраняваме и с кого споделяме данните, информация за това дали личните данни ще бъдат предадени на трета държава или на международна организация, получателите или категориите получатели на личните данни, за правата, с които разполагате съгласно законодателството в сферата на защита на личните данни и предвид новите положения съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламентът“ или „GDPR“).

Кои сме ние?

„Джи Хъб“ ЕООД е регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203660584. Ние сме юридическо лице, което се занимава с организиране на събития и дейности свързани с електронните спортове, интернет телевизия, рекламни услуги, спортно-административни дейности, консултантски услуги, посредническа дейност, вътрешно и външнотърговска дейност и други дейности и услуги, които не са забранени със Закон. По-специфично се занимаваме с предаването GplayTV и събитията под неговата шапка.  Дружеството е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламентът и Закона за защита на личните данни.
            Декларираме пред своите настоящи и бъдещи клиенти, че е осигурила необходими мерки за защита на лични данни, в това число подходяща степен на сигурност и поверителност на обработваните от нея лични данни, че обработването на лични данни е в степен, която е строго необходима и пропорционална на целите, както и че личните данни са:
            a) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
            б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
            в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
            г) точни и ще бъдат поддържани в актуален вид с възможност за своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
            д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
            е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

Как да се свържете с нас?

            “Джи Хъб” ЕООД е със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. Асти No 8, ет. 6, ап. 17.
Ако имате въпроси относно настоящата Политика или желаете да упражните своите права, моля, свържете се с нас на нашия адрес.

Какво са лични данни?

            Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така например, непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

Какво включва обработването на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви лични данни обработваме за Вас?

Ние събираме Вашите лични данни, когато осъществите контакт с нас, например подписвате договор или споразумение при печалба на награда, или когато събираме информация за вас, за да може да получите спечелена награда, или се свързвате с нас по електронна поща или по телефона или вече използвате ефективно или сте използвали нашите продукти и услуги. Разбира се, възможно е да сме събрали вашите лични данни и по друг разрешен от закона начин.

Ние обработваме следните лични данни за Вас:

  • Лични данни, които Ви идентифицират:

Имената на лица, съгласно документ за самоличност, официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността (напр. ЕГН, ЛНЧ), постоянен адрес и настоящ адрес, данни от документ за самоличност, телефонен номер, електронен адрес.

  • Информация за вашите интереси и желания, които ни споделяте:

Например чрез страница в интернет за предаването или за определено събитие, коментар под наше видео в мрежата и други.

  • Аудиовизуални данни

Ние заснемаме чрез видео и фототехника всяко наше събитие и предоставяме видео и фото материала в нашите канали в социални медии или видео платформи.

За какво използваме Вашите данни (цели на обработването) и на какво правно основание?

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълним договорните си задължения по сключени с Вас договори – на договорно основание.
– В изпълнение на договорните си задължения ние обработваме Вашите лични данни. За да изпълним нашите договорни задължения, може да се наложи да работим съвместно с други администратори на данни. Това са администратори, доставчици на услуги, които прилагат адекватно ниво на поверителност и защита, без участието на които не биха се изпълнили желаните от Вас услуги. Като пример можем да посочим участието на фирми в категориите на ИТ услуги, логистика и пощенски услуги, банки при извършване на плащания. Във всички споменати случаи Банката гарантира, че трети страни имат достъп само до лични данни, необходими за изпълнение на отделни цели и услуги. Това означава, че при даване на информация на куриер няма да споменем вашия единен номер или друга информация, която не се изисква от третото лице.
            Ние обработваме Вашите лични данни за целите на директен маркетинг след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас.

Възможно е да ви изпращаме персонализирани съобщения по имейл или поща или да Ви отправя персонализирани предложения чрез интернет платформа. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при изрично съгласие в нашия сайт.  Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Обработваме Вашите лични данни при наличието на съответна цел, която налага това. Когато целта не е налице повече, ще престанем да обработваме, в това число да съхраняваме личните Ви данни.
            В зависимост от основанието и целта за обработване на личните Ви данни срокът на съхранението им е различен.
            Минималният законов срок за съхранение на данни на хартиен носител е 5 години. Срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяване на отношенията ни.

В случай при аудивизуални данни срокът може да бъде по-дълъг, поради тяхното качване в интернет. Изрично подчертаваме, че при качването на такива данни(снимки и видео заснемане на събитие) не посочваме лични данни. Такива могат да бъдат предоставени от вас лично например чрез отбелязване на качена снимка, за което не носим отговорност.

Срокът за съхранение на данни може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним нашите права или други наши легитимни интереси.
            След изтичането на указаните срокове личните Ви данни се анонимизират или унищожават в електронните системи на дружеството. Хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни, също се унищожават.

На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

“Джи Хъб” ЕООД се задължава без Вашето изрично съгласие да не предоставя на трети лица личните Ви данни, освен когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас или във връзка със свои законови задължения. Например може да предоставим вашите лични данни на други администратори: Комисия за защита на личните данни,  Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, правораздавателни органи, прокуратура, лица, които обработват лични данни от името на фирмата, по силата на договор: външни адвокати, правни кантори и консултанти, които имат сключени договори с нас, външни одитори и други.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
– Правото на достъп до личните данни, които “Джи Хъб” ЕООД обработва за Вас и да
получите копие от тях;
– Право да искате от “Джи Хъб” ЕООД коригиране, в случай че установите неточности
или необходимост от актуализация на личните ви данни;

– Право да искате блокиране на личните ви данни или ограничаване на обработката на
лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
– Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;
– Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг;
– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;
– Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни
да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие
– Правото да отправите жалба или искане за защита на правата Ви пред Комисия за
защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
            Можете да упражните Вашите права по всяко време на обработване на личните Ви данни. Ще ви отговорим без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на Вашето искане за упражняване на права.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги и за встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни. Обработваме ги и с
оглед изпълнение на законови задължения. В случай на отказ от предоставяне на изискани лични данни за тези цели, “Джи Хъб” ЕООД няма да бъде в състояние да сключи договор или да продължи изпълнението на вече сключен договор с Вас.
            Промени в Политиките за поверителност
            За всички извършени промени в тази Политика за поверителност и защита на лични данни Банката ще информира на сайта си на адрес www.gplaytv.bg.